شراب فروشى سمرة بن جندب

شراب فروشى سمرة بن جندب
سمرة بن جندب در زمان عمر بن خطّاب به شراب فروشى پرداخت و عمر پس از شنيدن اين خبر گفت: خداوند فلانى را هلاك كند... .1


1 . صحيح بخارى: 2 / 774 و 775 كتاب البيوع، باب لايذاب شحم الميته، حديث 2110 و ديگر كتاب ها.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=152&pgid=1428