روايت انس بن مالك و راويان آن

روايت انس بن مالك و راويان آن
اين حديث از قول انس بن مالك نيز روايت شده است، امّا در سند آن نام بشر بن حسين يافت مى شود.
بشر بن حسين، اين حديث را از زبير بن عدى از انس، نقل كرده است؛ ذهبى در المغنى في الضعفاء مى نويسد:
دارقطنى مى گويد: بشر بن حسين، متروك است. ابوحاتم مى گويد: وى به زبير دروغ بسته است.1
براى آگاهى از ديگر سرزنش هاى مطرح شده درباره او مى توانيد به كتاب لسان الميزان تأليف ابن حجر عسقلانى مراجعه كنيد.2


1 . المغنى في الضعفاء: 1 / 161.
2 . لسان الميزان: 2 / 28 ـ 30.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1421