ضحّاك بن مزاحم

ضحّاك بن مزاحم
ذهبى در ميزان الاعتدال و المغنى في الضعفاء، ابن حجر عسقلانى در تهذيب التهذيب و ديگر علما، پيرامون شرح حال ضحّاك بن مزاحم نوشته اند: كسى روايات او را نقل نمى كرد. او در زمينه نقل حديث، ضعيف بوده و اعتبار او مخدوش است.
شعبه و جماعتى از علماى بزرگ، تأييد نموده اند كه ضحّاك، ابن عباس را ملاقات نكرده است.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1419