جويبر بن سعيد

جويبر بن سعيد
نسائى در كتاب الضعفاء درباره او مى گويد: احاديث جويبر، متروك است.
بخارى در الضعفاء مى نوسيد: جويبر بن سعيد بلخى از ضحّاك، روايت نقل كرده است؛ على بن يحيى مى گويد: من جويبر را با دو حديث مى شناختم، امّا پس از آن كه اين احاديث را روايت كرد در نقل حديث، ضعيف دانسته شد.
ابن جوزى در الموضوعات مى نويسد: علما در مورد ترك روايات جويبر، اتّفاق نظر دارند. احمد مى گويد: احاديث او مورد اعتنا قرار نمى گيرد.
ذهبى نيز در ميزان الاعتدال درباره جويبر اين گونه اظهار نظر كرده است:
ابن معين مى گويد: جويبر، به حساب نمى آيد. جوزجانى مى گويد: به او اعتنا نمى شود. نسائى، دارقطنى و ديگران گفته اند: احاديث او، متروك است.
در الكاشف نيز درباره او اين گونه اظهار نظر شده است: علما او را ترك كرده اند.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1418