روايت عبداللّه بن عباس و راويان آن

روايت عبداللّه بن عباس و راويان آن
اين حديث از قول عبداللّه بن عباس نيز نقل شده است، اما در سند آن نام راويان ذيل يافت مى شود:

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1416