حارث بن غصين

حارث بن غصين
ابن عبدالبرّ پس از نقل اين حديث ـ با اِسناد به جابر ـ مى نويسد: اين اِسناد، قابل اتّكا نيست؛ چرا كه حارث بن غصين، ناشناخته است.
همان گونه كه پيش تر اشاره كرديم زين عراقى، اين سخن ابن عبدالبرّ را نقل كرده و آن را پسنديده است.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1415