ابوسفيان

ابوسفيان
ابن حزم مى گويد: ابوسفيان از نظر نقل حديث ضعيف است.1


1 . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1 / 78

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1413