عبدالرحيم بن زيد و زيد عمى

عبدالرحيم بن زيد و زيد عمى.
درباره اين دو راوى پيش تر، سخن گفتيم.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1411