نعيم بن حمّاد

نعيم بن حمّاد
همان گونه كه در سخن ابن جوزى ملاحظه شد، اعتبار نعيم بن حمّاد مخدوش است.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1410