روايت عمر بن خطّاب و راويان آن

روايت عمر بن خطّاب و راويان آن
اين حديث را از قول عمر بن خطّاب نيز روايت كرده اند، امّا در سند اين حديث، نام افراد ذيل يافت مى شود:

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1409