حمزه جزرى

حمزه جزرى
اين حديث را با سند ديگرى از عبداللّه بن عمر نقل كرده اند كه در ميان راويان آن، نام حمزه جزرى به چشم مى خورد.
در كتاب الضعفاء بخارى درباره او چنين آمده است: حمزة بن ابوحمزه نصيبى، احاديث ناشناخته را روايت كرده است.
در كتاب الضعفاء نسائى آمده است: احاديث حمزه جزرى، متروك است.
در الموضوعات مى خوانيم: يحيى مى گويد: حمزه جزرى به حساب نمى آيد، ابن عدى مى گويد: وى جعل حديث مى كند.
در همين كتاب به ترتيب از قول احمد و يحيى آمده است: «احاديث حمزه جزرى، متروك است» و «حمزه جزرى پشيزى نمى ارزد».
امثال اين سخنان را مى توان در البحر المحيط ابوحيّان، ميزان الاعتدال و الكاشف ذهبى و ديگر كتاب هايى كه گفتيم، مشاهده كرد.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1408