زيد عمّى

زيد عمّى
راوى ديگر اين روايت، زيد عمّى است، ضعف او نيز از نظر نقل حديث مورد تأكيد علما قرار گرفته است و همان گونه كه گذشت، منّاوى به نقل از حافظ ابن عدى مى گويد: عموم روايات زيد عمّى و نيز كسانى كه از قول او روايت كرده اند، ضعيف هستند.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1407