روايت عبداللّه بن عمر و راويان آن

روايت عبداللّه بن عمر و راويان آن
اين حديث را از عبداللّه بن عمر روايت كرده اند، امّا در سند اين حديث، افراد ذيل يافت مى شوند:

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1405