راويان حديث «النجوم»

بخش دوم
نگاهى به سندها و راويان حديث «النجوم»
و ديدگاه هاى پيشوايان جرح و تعديل درباره آن ها

راويان حديث «النجوم»
حديث «النجوم»، از سندهاى متعدد بهره مى برد؛ به گونه اى كه به حدّ شهرت رسيده است. امّا با پى گيرى اين سندها مشخص مى شود كه هيچ كدام از آن ها از انتقاد رجال شناسان و پيشوايان جرح و تعديل اهل سنّت، در امان نمانده است.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=151&pgid=1404