14 . تاج الدين ابن مكتوم و نگاهى به شرح حال او

14 . تاج الدين ابن مكتوم و نگاهى به شرح حال او
دانشمند ديگرى كه به حديث «النجوم» ايراد گرفته تاج الدين ابن مكتوم درگذشته سال 749 هجرى است. وى با استشهاد به سخن استادش ابوحيّان از كتاب البحر المحيط ـ كه پيش تر گذشت ـ متن گفتار او را در كتاب خودش مى آورد.1
گفتنى است ابن مكتوم دانشمندى است كه هر سيره نويسى به شرح حال او پرداخته به نيكى از او ياد كرده است. جلال الدين سيوطى درباره او مى نويسد:
احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مكتوم تاج الدين ابومحمّد قيسى دانشمندى كه علوم فقه، نحو و لغت را در خود جمع كرده و كتاب تاريخ النجاة و الدر اللقيط من البحر المحيط را نگاشته است. وى در ماه ذى حجه سال 682 هجرى پا به جهان نهاده و در سال 749 ديده از جهان فرو بست.2


1 . الدر اللقيط من البحر المحيط چاپ شده در حاشيه البحر المحيط في تفسير القرآن: 5 / 527.
2 . براى آگاهى بيشتر از شرح حال او ر.ك: الدرر الكامنه: 1 / 174، حسن المحاضره: 1 / 47، طبقات القرّاء: 1 / 70، الجواهر المضيئه في طبقات الحنفيه: 1 / 75.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=150&pgid=1386