سخنان روشن

بخش يكم
سخنان پيشوايان بزرگ و حافظان اهل سنّت در حديث «النجوم»

سخنان روشن
حقيقت اين است كه گروه بسيارى از دانشمندان و پيشوايان حديثى، تفسيرى، اصولى و رجالى اهل سنّت به صراحت، حديث «النجوم» را با تمام متون و سندهايش ضعيف دانسته اند؛ به گونه اى كه جاى هيچ گونه شك و ترديدى نمانده كه اين حديث از درجه اعتبار و استناد ساقط است.
اينك عين عبارات برخى از عالمان اهل سنّت را درباره حديث «النجوم» با نگاهى گذرا به شرح حال آنان مى آوريم.1


1 . گفتنى است مطالبى كه در تكريم و بزرگداشت علماى اهل تسنّن نقل مى شود، براى نشان دادن اهميّت و جايگاه آنان در بين اهل تسنّن در جهت تكذيب حديث ساختگى «النجوم» است، وگرنه اين تأييدات مورد قبول شيعيان نيست.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=150&pgid=1371