1 . همه صحابى كافرند

1 . همه صحابى كافرند
گروهى به نام «كامليه» و كسانى كه در غلوّ، هم فكر و هم سو با آنان هستند معتقدند كه همه صحابه كافر هستند.1
روشن است كه اين ديدگاه ارزشِ بررسى و نقد ندارد و بحث از گويندگان اين ديدگاه و دليل هاى آن ها و ردّ آن ادله، هيچ سودى ندارد.


1 . اللباب في تهذيب الأنساب: 3 / 78. اين ديدگاه را سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى رحمه اللّه در اجوبة المسائل جار اللّه: 15 نيز آورده است.

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=149&pgid=1368