موقعيّت صحابه

موقعيّت صحابه
مسلمانان درباره صحابه از جهتِ دارا بودن عدالت و نبودن آن سه ديدگاه دارند:

حقیقت صحابه تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=29&mid=149&pgid=1367