نوشتارى بر روى برگ هاى درختان بهشتى

نوشتارى بر روى برگ هاى درختان بهشتى
سيزدهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را طبرانى، ابونعيم اصفهانى، ابن عدى، خطيب بغدادى و علماى ديگر اهل سنّت از ابن عبّاس نقل كرده اند.
خطيب بغدادى مى نويسد:
ابن عباس مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
بر روى تك تك برگ هاى درختان بهشت اين گونه نوشته شده است: «محمد رسول اللّه، ابوبكر صدّيق، عمر فاروق، عثمان ذو النورين».1


1 . تاريخ بغداد: 5 / 207.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1270