نقد ديدگاه ابن حجر

نقد ديدگاه ابن حجر
با توجه به آن چه گذشت، ابن حجر با آن كه درباره لقب عباعبى و لقب راوى وى (عبدالوهّاب) ترديد دارد، اما تلاش مى كند تا عباعبى را فردى معروف و شناخته شده، جلوه دهد. امّا بايد گفت كه ابن حجر در اين تلاش خود، ناكام مانده است؛ چرا كه براى اثبات شناخته بودن عباعبى، سندى ارائه نكرده و او را مورد ستايش قرار نداده است؛ چرا كه دانستن اين مسئله كه عباعبى در فلان منطقه به پيشه معلمى اشتغال داشته و در فلان سال از دنيا رفته است، ناشناخته بودن را از او سلب نمى كند؛ زيرا كه در اين صورت نه ذهبى، نه خطيب بغدادى ـ كه با يك واسطه از او روايت كرده است ـ و نه ابن جوزى ـ كه با يك واسطه از خطيب روايت كرده است ـ هيچ كدام او را فردى مجهول و ناشناخته معرفى نمى كردند!

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1267