خلفا و مژده پيامبر

خلفا و مژده پيامبر
دهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را جلال الدين سيوطى نقل مى كند. وى در كتاب الخصائص الكبرى مى نويسد:
ابن ابى خيثمه (در تاريخ خود)، ابويعلى، بزّار و ابونعيم اصفهانى اين گونه نقل مى كنند كه انس مى گويد:
روزى همراه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در باغى حضور داشتم. شخصى آمد و در زد. پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود: اى انس! برخيز، در را برايش باز كن و او را به بهشت و خلافت بعد از من بشارت ده!
من در را باز كردم و ديدم ابوبكر است. سپس مرد ديگرى آمد و در زد.
پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود: اى انس! برخيز، در را براى او باز كن و او را به بهشت و خلافت پس از ابوبكر بشارت ده!
من در را باز كردم، ديدم عمر است. سپس مرد ديگرى آمد و در زد.
پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود: در را برايش باز كن، او را به بهشت و خلافت پس از عمر بشارت ده و به او بگو كه كشته خواهد شد.
من در را باز كردم ديدم عثمان است.1


1 . الخصائص الكبرى: 2 / 438.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1262