خلفا و فرمان خدا

خلفا و فرمان خدا
نهمين حديث را در برترى و ترتيب خلفا متقى هندى از ابن عساكر و ابن عدى نقل مى كند كه ابن عمر مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
خداوند به من فرمان داد تا چهار تن از اصحابم را دوست داشته باشم؛ و فرمود: من، ابوبكر، عمر، عثمان و على را دوست مى دارم.
متّقى هندى پس از نقل اين حديث مى گويد:
يكى از راويان اين حديث سليمان بن عيسى بن نجيح سجزى است. ابن عدى درباره او مى گويد: سليمان، حديث جعل مى كند.1


1 . كنز العمّال: 1 / 293 كتاب فضائل، باب ذكر الصحابة و فضلهم، حديث 33099.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1260