خلفا هم سنگان امّت

خلفا هم سنگان امّت
هشتمين حديث ساختگى را طبرانى نقل مى كند. وى به نقل از معاذ بن جبل مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
در خواب ديدم كه من در يك كفّه ترازو و امّتم در كفّه ديگر آن قرار گرفته اند و من هم سنگ همه امّتم هستم. سپس ابوبكر در يك كفّه و امّتم در كفّه ديگر قرار گرفته اند كه ابوبكر هم سنگ همه آنان بود. آن گاه عمر در يك كفّه و امّتم در كفّه ديگر قرار گرفته اند كه عمر هم سنگ همه آنان بود. عثمان نيز در يك كفّه و امّتم در كفّه ديگر قرار گرفته اند كه عثمان، هم سنگ همه آنان بود. آن گاه ترازو برداشته شد.
هيثمى و متّقى هندى نيز اين حديث را از طبرانى نقل كرده اند.1


1 . مجمع الزوائد: 9 / 51 كتاب المناقب، باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء و غيرهم، حديث 14388، كنز العمّال: 11 / 295 كتاب الفضائل، باب ذكر الصحابة وفضلهم، حديث 33114.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1258