ابوقلابه

ابوقلابه
راوى ديگر اين سند، ابوقلابه عبداللّه بن زيد جرمى است. او على عليه السلام را دشمن مى داشت و نسبت به آن حضرت بى ادبى مى كرد. به همين جهت هيچ روايتى را از على عليه السلام نقل نكرده است.
از طرف ديگر، همگان معتقد بودند كه ابوقلابه در حديث تدليس مى كرده؛ چه از كسانى كه آن ها را ديده بود و چه از كسانى كه آن ها را نديده بود.
درباره ابوقلابه، از ابوالحسن قابسى مالكى چنين نقل شده است: ابوقلابه از فقهاى تابعين نيست و از ديدگاه مردم، وى از ابلهان به شمار مى آمد.1


1 . همان: 5 / 201 و 202، ميزان الاعتدال: 4 / 103 و 104.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1251