عبدالوهاب بن عبدالمجيد

عبدالوهاب بن عبدالمجيد
يكى ديگر از راويان اين سند، عبدالوهّاب بن عبدالمجيد است. ابن ابى حاتم درباره او مى گويد: از پدرم درباره عبدالوهّاب پرسيدم، گفت: او فرد ناشناخته است.
ابن مهدى وى را در زمره كسانى قرار داده است كه از كتاب هاى ديگران نقل حديث مى كرد، اما نمى توانست اين احاديث را به خوبى حفظ كند.
دورى به نقل از ابن معين مى گويد: وى در پايان عمر، دچار پريشان گويى شد.
ابوداوود مى گويد: او اختلال حواس يافت.
عقيلى وى را در شمار راويان ضعيف ذكر كرده است.1


1 . همان: 4 / 434.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1249