محمد بن بشّار

محمد بن بشّار
از راويان سند دوم ترمذى، محمّد بن بشّار است.
فلاّس او را دروغ گو دانسته است.
دورقى مى گويد: يحيى بن معين را ديدم كه به او اعتنايى نمى كند و او را در نقل حديث، تضعيف مى كرد.
قواريرى را ديدم كه او را نمى پسنديد.
وى صاحب حمّام بوده است.1


1 . ميزان الاعتدال: 6 / 79

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1248