قَتاده

قَتاده
قتاده نيز يكى از راويان سلسله سند نخست ترمذى است.
وى قَدَرى مذهب بود و اين مكتب را تبليغ مى كرد و از طرف ديگر، مشهور به تدليس بود.
شعبى مى گويد: قتاده احاديث صحيح را با غير صحيح درمى آميزد.1


1 . تهذيب التهذيب: 8 / 307 ـ 309 و ديگر منابع اهل سنّت.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1247