داوود عطّار

داوود عطّار
داوود عطّار نيز يكى ديگر از راويان سلسله سند نخست ترمذى است.
حاكم نيشابورى مى گويد: يحيى بن معين درباره داوود مى گويد: احاديث او ضعيف است.
ازدى مى گويد: علما حرف و حديث هايى در مورد او مى گويند.1


1 . ميزان الاعتدال: 3 / 18، تهذيب التهذيب: 3 / 173.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1246