بررسى راويان حديث

بررسى راويان حديث
آن چه آورديم، مهم ترين سندهاى اين حديث در معتبرترين كتاب هاى اهل سنّت است كه حديث به دروغ به رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نسبت داده شده است و اگر بخواهيم سندهاى آن را كامل بررسى و ارزيابى كنيم، از هدف اين كتاب دور خواهيم شد؛ از اين رو تنها به بررسى بخش بسيار كوچكى از سندهاى اين حديث مى پردازيم.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1244