عقيل بن خالد

عقيل بن خالد
يكى از راويان اين سند عقيل بن خالد است. هر چند ابوحاتم درباره او مى گويد: عقيل بن خالد حافظ حديث نبود، صاحب كتاب و راستگو بود؛ اما ماجشون درباره او مى گويد: عقيل، پاسبان بوده است.
ذهبى مى گويد: گفته اند كه عقيل والى اَيله (يكى از شهرهاى شام) بوده است.
يحيى قطّان عقيل را در نقل حديث ضعيف مى دانست.1


1 . ميزان الاعتدال: 5 / 111.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1237