بررسى راويان حديث

بررسى راويان حديث
راويان اين حديث ساختگى نيز به بررسى نياز دارد؛ چرا كه رجال شناسان درباره آن ها ديدگاه متفاوتى دارند.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1236