بررسى راويان حديث

بررسى راويان حديث
اينك راويان اين حديث ساختگى را بررسى مى نماييم و به شرح حال آنان مى پردازيم.

احادیث ساختگی تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=26&mid=140&pgid=1230