ديدگاه مباركفورى

ديدگاه مباركفورى

مباركفورى نيز در اين مسأله اظهار نظر كرده است. وى در اين باره كه برخى از احاديثِ «باب علي»، برخى ديگر را تقويت مى كند، با نظر ابن حجر موافق است. به نظر او هر كدام از سندهاى حديث، شايسته احتجاج و استدلال است چه رسد به مجموع آن ها.
مباركفورى بعد از اين اظهار نظر، از وارد شدن به بيان تفصيلى و گسترده مطلب خوددارى كرده و چنين مى گويد: اين احاديث با احاديث «باب» (در) مخالفت دارد. حافظ مى گويد: امكان جمع بين دو دسته از احاديث وجود دارد و بزّار نيز در مسند خود به اين مطلب اشاره كرده است... .1


1 . تحفة الأحوذى: 10 / 112.

نگاهی به حدیث سد الابواب تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=22&mid=122&pgid=1106