ديدگاه ابن روزبهان

ديدگاه ابن روزبهان

ابن روزبهان در اين باره ديدگاه خاصى دارد. وى مى گويد: مسجد در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به خانه رسول خدا متّصل بود و على به خاطر موقعيّت دختر پيامبر، در خانه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله ساكن بود.
مردم از درهايى كه به مسجد باز مى شد رفت و آمد مى كردند و مزاحم نمازگزاران مى شدند; از اين رو رسول خدا صلى اللّه عليه وآله دستور داد كه همه درها جز در خانه على را ببندند.
در دو كتاب صحيح بُخارى و صحيح مسلم حديث صحيحى آمده است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله دستور بستن تمامى خوخه ها به جز خوخه ابوبكر را داد و خوخه همان دريچه است. پس اين فضيلت و قربى است كه براى ابوبكر و على حاصل شده است.1


1 . دلائل الصدق: 2 / 403، به نقل از ابطال نهج الباطل.

نگاهی به حدیث سد الابواب تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=22&mid=122&pgid=1098