بررسى سند حديث «دريچه» در صحيح بخارى و صحيح مسلم

بررسى سند حديث «دريچه» در صحيح بخارى و صحيح مسلم
پيش تر حديث «دريچه» را با سند و متن آن از دو كتاب صحيح بُخارى و صحيح مسلم مطرح كرديم و روشن شد كه بُخارى و مسلم آن را از ابن عباس و ابوسعيد خُدرى روايت مى كنند. در آن بررسى به اين نتيجه رسيديم كه هر دو سند از درجه اعتبار ساقط است. اينك به طور تفصيل سند اين حديث را بررسى مى كنيم.

نگاهی به حدیث سد الابواب تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=22&mid=120&pgid=1082