وارونه كردن اين حديث

وارونه كردن اين حديث

روشن شد كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله حديث سدّ الأبواب را درباره حضرت على عليه السلام بيان فرموده و اين حديث به تواتر نقل شده است; ولى برخى معاندان، چون نتوانستند اصل حديث را انكار كنند; از اين رو نسبتِ آن را از «على» به «ابوبكر» تغيير دادند و در اين راستا «حديث الخوخة» (حديث دريچه) را جعل كردند; يعنى هم، نام على عليه السلام را تغيير دادند و هم كلمه «در» را با «دريچه» تعويض كردند. اين حديث وارونه را بُخارى، مسلم، تِرمذى، احمد بن حنبل و ديگر عالمان از متقدّمين و متأخّرين نقل كرده اند.
البته اصل روايت همان است كه در دو كتاب صحيح بُخارى و مسلم آمده است. بديهى است وقتى اين حديث وارونه را در اين دو كتاب بررسى كنيم و به واقع مطلب برسيم، از بررسى آن در ديگر منابع بى نياز خواهيم شد; گرچه در ضمن بررسى به ديگر كتاب ها نيز خواهيم پرداخت.

نگاهی به حدیث سد الابواب تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=22&mid=120&pgid=1078