آيا ابوبكر واجد آن صفات و شرائط بوده؟

آيا ابوبكر واجد آن صفات و شرائط بوده؟
يكى از صفاتى كه وجودش را در خليفه و امام معتبر مى دانند صفت شجاعت است، و خصوصيّات ابوبكر را نسبت به اين صفت در دو مقطع رسيدگى مى كنيم:
1 ـ بعد از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم.
2 ـ زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم.
امّا بعد از رحلت رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم جاى هيچگونه شكّ و ترديدى نيست كه ابوبكر در هيچ جنگى شركت نكرده، و هيچگاه شمشيرى در راه خدا بدست نگرفته، و در هيچ واقعه اى نبوده تا حضور او در آن واقعه و كرّ و فرّش، كاشف از شجاعتش باشد.
امّا در زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم كه جوانتر بوده و طبعاً بايد نيرو و نشاط بيشترى داشته باشد چطور؟ ما موقف او را در تمام موارد از كتابهايشان برّرسى كرديم، و نه تنها بروزاتى كه حاكى از شجاعت او باشد به دست نيامد، بلكه امورى در مواقف حسّاس از او سر زده كه اسباب شرمندگى و انكسار خود و اتباعش را فراهم آورده است.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=4&pgid=89