بيعت چيست؟

بيعت چيست؟
بيعت، قراردادى است اجتماعى، به اين معنى كه عدّه اى با فردى از افراد قرارى منعقد مى نمايند مبنى بر اينكه: شخصى كه با او بيعت شده تعهّد مى كند كه مثلاً از بلاد بيعت كنندگان حفاظت نمايد، امور مورد احتياج آنان را تأمين نمايد، خدمات فرهنگى و بهداشتى و... در حقّ انان انجام دهد، و بيعت كنندگان نيز متعهّد مى شوند كه از او اطاعت كرده، و در مواردى اگر احتياج به كمك مالى و يا جانى داشت (البتّه برطبق ضوابطى) با او مساعدت و همكارى نمايند، بعد از اظهار تعهّد از طرفين، «بيعت» كه همين قرارداد اجتماعى است محقَّق مى شود(1).

(1) رجوع شود به كتب لغت؛ و به مقدّمه ابن خلدون.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=4&pgid=79