دليل دهم

دليل دهم
مبناى اين دليل نيز كلامى است كه اهل سنّت به اميرالمؤمنين عليه السّلام نسبت مى دهند كه آن حضرت فرموده اند: بهترين مردم بعد از انبياء ابوبكر، سپس عمر، و پس از آن را خدا داناتر است!!

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=69