دليل نهم

دليل نهم
مبناى اين دليل نيز روايتى است كه به رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم نسبت داده اند، كه آن حضرت در مجلسى كه ابوبكر نزد ايشان نشسته بود فرمودند: كجا است مانند ابوبكر؟ مردم به من نسبت دروغ دادند ولى او مرا تصديق كرد، به من ايمان آورد و دخترش را به ازدواج من درآورد، با مالش مرا آماده مقابله با دشمن ساخت، با جانش مرا يارى كرد، در لحظات ترس با من در مقابل دشمن به جنگ پرداخت.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=67