بررسى دليل پنجم

بررسى دليل پنجم
نكته جالب توجّه اينكه: حافظ «ابن جوزى» اين حديث را در كتاب «الموضوعات» خودش آورده و گفته: اين حديثى است كه به رسول خدا صلّى الله عليه (وآله) وسلّم به دروغ نسبت داده شده است(1).
و از آنجا كه «ابن تيميّه» و امثالش، نظريّات «ابن جوزى» را معتبر مى دانند، جا دارد كه اين كلام «ابن جوزى» نيز نزد آنان معتبر باشد.

(1) الموضوعات: ج1/318.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=60