بررسى دليل سوّم

بررسى دليل سوّم
با مراجعه به جوامع حديثى و كتب رجال عامّه، بخوبى درمى يابيد كه اين به اصطلاح حديث!! نيز نزد محقّقين از اهل حديث و رجال عامّه، گرفتار سرنوشت «حديث اقتداء» است، مثلاً: «طبرانى» در كتاب «المعجم الاوسط» آن را نقل كرده و «حافظ هيثمى» پس از نقل حديث از او، اين حديث را بخاطر اشتمال سندش بر «اسماعيل بن يحيى التّميمى» تكذيب كرده است، زيرا اين راوى، مردى كذّاب و دروغگو است.
و نيز «حافظ هيثمى» در كتاب «مجمع الزّوائد» با سند ديگرى حديث را نقل كرده، و بخاطر اشتمال سند بر شخصى بنام «بقيّة بن وليد» حديث را تضعيف نموده(1)، زيرا «بقيّة بن وليد» از نظر علماء رجال ساقط است.

(1) مجمع الزّوائد: ج9/44.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=56