دليل سوّم

دليل سوّم
سوّمين دليل بر اثبات افضليّت ابوبكر، حديثى است كه اهل سنّت از ابو درداء صحابى نقل مى كنند كه رسول خدا صلّى الله عليه (وآله) وسلّم به او فرمودند: «واللهِ ما طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ بَعْدَ النبيِّينَ والمُرسلينَ على رَجُل أفضَلَ مِنْ أبي بكْر: بخدا قسم، خورشيد طلوع و غروب نكرده بعد از انبياء و مرسلين بر افضل از ابوبكر.
و البتّه اين به اصطلاح حديث!! بر فرض صحّتش، صلاحيّت دارد كه بعنوان «نصّ» يعنى كلامى كه احتمال خلاف ظاهرش نمى رود، براى اثبات خلافت ابوبكر مورد استدلال واقع شود، زيرا برطبق مضمون اين به اصطلاح حديث!! ابوبكر حتّى از علىّ بن ابيطالب هم برتر خواهد بود، و در جاى خودش ثابت شده كه تقديم مفضول بر فاضل و نيز مقدّم داشتن فاضل بر افضل قبيح است، و در نتيجه بعد از رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، ابوبكر سزاوار تصدّى منصب خلافت خواهد بود!!

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=55