فصل اوّل: ادلّه مخالفين بر افضليّت ابوبكر

فصل اوّل: ادلّه مخالفين بر افضليّت ابوبكر
شارح مواقف در پنجمين مقصد از مباحث امامت كتابش مى نويسد: اين مقصد درباره تعيين افضل مردم است بعد از رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كه در نزد ما و اكثر قدماء از معتزله: ابوبكر بوده، و نزد شيعه و اكثر متأخّرين از معتزله: على است.
و مجموع ادلّه اى كه او و غير او از بزرگان اهل سنّت بر افضليت ابوبكر بعد رسول خدا ذكر كرده اند ده وجه مى باشد.
اكنون ما آن ادلّه را يك يك مطرح كرده و مورد نقد و بررسى قرار مى دهيم:

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=3&pgid=50