مباحثى مربوط به جهت سوّم كه تذكّر آنها ضرورى است

مباحثى مربوط به جهت سوّم كه تذكّر آنها ضرورى است
قبل از ورود به جهت چهارم كه آخرين جهت از بحث ما در ارتباط با «حديث ثقلين» است، براى تتميم فائده، مطالبى را متذكّر مى شويم:

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=6