اصحابى كه حديث ولايت از آنها روايت شده

اصحابى كه حديث ولايت از آنها روايت شده
كسانيكه اهل سنّت، حديث ولايت را از آنان نقل كرده اند:
1 ـ اميرالمؤمنين عليه السّلام
2 ـ امام حسن مجتبى عليه السّلام
3 ـ عبدالله بن عبّاس
4 ـ ابو ذرّ غفارى
5 ـ ابو سعيد خُدْرى
6 ـ براء بن عازب
7 ـ عمران بن حصين
8 ـ ابو ليلى انصارى
9 ـ بريدة بن حصيب
10 ـ عبدالله بن عمر
11 ـ عمرو بن عاص
12 ـ وهب بن حمزه
و لازم به تذكّر است كه عدّه اى از اصحاب نامبر شده از مشاهير اعلام اصحاب بشمار مى آيند كه از آنجمله اميرالمؤمنين عليه السّلام است كه در رأس آنها قرار دارد.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=38