مناقشه در صحّت «حديث غدير»!!

مناقشه در صحّت «حديث غدير»!!
راه ديگرى كه خصم براى از كار انداختن «حديث غدير» طى كرده است، مناقشه در صحّت «حديث غدير» است، كه از جمله متمسّكين به اين عروه غير وثقى، و حبلى كه اوهن از بيت عنكبوت است، امام المشكّكين، فخر رازى است.
براى رفع اين مناقشه، در مباحث گذشته يادآور شديم كه عدّه زيادى از بزرگان اهل سنّت تصريح به تواتر «حديث غدير» نموده، و اين حديث شريف را در كتبى كه فقط براى نقل احاديث متواتر تأليف شده است ذكر كرده اند.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=32