مطلب سوّم

مطلب سوّم
تعداد راويان حديث غدير از تابعين(1)، چند برابر صحابه مى باشد، و البتّه اين امرى است طبيعى، زيرا افراد زيادى از تابعين، اين حديث شريف را از يك صحابى شنيده اند، و نيز خود تابعين هريك حديثى را كه شنيده اند براى تعداد زيادى از اصحاب و شاگردان خودشان نقل كرده اند، و روى اين حساب، عدد علمائى كه راوى حديث غدير به حساب مى آيند در بين اهل سنّت به صدها نفر مى رسد.

(1) اجمالاً بايد دانست كه: كسانيكه در زمان رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، مصاحبت آن سرور را درك كرده باشند «صحابه» ناميده مى شوند، و كسانيكه زمان آن حضرت را درك نكرده ولى درك محضر صحابه را نموده باشند «تابعين»، و كسانيكه فقط تابعين را درك كرده باشند «تابعين تابعين» و هكذا، نام دارند.

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=24