مطلب دوّم

مطلب دوّم
عدد راويان حديث غدير از صحابه اعمّ از مرد و زن، يكصد و بيست نفر مى باشد، و سلسله سند محدّثين عامّه به اين افراد در كتابهايشان موجود است و روايات مربوط به هريك از اين يكصد و بيست نفر نيز در كتبى كه در زمينه قضيّه و حديث غدير تأليف شده موجود مى باشد.
از طرفى در ميان مورّخين و اهل سيره نسبت به عدد حاضرين در روز غدير و شنوندگان خطبه رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم اختلاف است، و بنا بر بعضى از اقوال عدد حاضرين در آن مجمع، يكصد و بيست هزار نفر بوده است، و واضح است كه به حساب اين نقل، فقط از 10001 حاضرين، حديث غدير به ما رسيده است!!

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=23