جهت اوّل: كوششهايى كه در راه اثبات حديث غدير صورت گرفته است

جهت اوّل: كوششهايى كه در راه اثبات حديث غدير صورت گرفته است
در اين جهت از بحث مطالبى را بايد به دقّت مورد بررسى قرار داد:

امامت بلا فصل تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=2&mid=2&pgid=21